De ideale werkplek erkent de stijl van de werknemer /reageer

De ideale werkplek erkent de stijl van de werknemer

Nu de informatietechnologie het mogelijk maakt onafhankelijk van een vaste plek te werken, is zowel de onderneming als de medewerker gedwongen na te denken over de vraag welke omgeving het beste past bij een bepaald soort werk. Geeft de huidige werkplek wel de optimale ondersteuning en inspiratie voor dit werk?
Als de werknemer afgerekend wordt op geleverde prestaties, wordt hij daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de meest effectieve werkstijl. Hij zal de vrijheid willen hebben die meest effectieve stijl van werken ook te ontdekken en vorm te geven. Dit betekent dat werknemers zich bewust gaan worden van de invloed die de omgeving heeft op hun effectiviteit en de invloed die zij kunnen uitoefenen om de omgeving zo in te richten dat zij optimaal kunnen werken. Dit kan ver gaan. Het kan betekenen dat werknemers eigen stijlen ontwikkelen voor verschillende soorten werk. Voor het schrijven van een uitgebreid rapport huren ze bijvoorbeeld een hutje aan het strand, voor het houden van een bespreking ontmoeten ze elkaar in het zwembad en voor het nadenken over een nieuw verbrandingssysteem lopen ze bijvoorbeeld in gepeins verzonken door een drukke winkelstraat.

Werkstijlen

Iemands werkstijl is de manier van werken die iemand eigen is. Niet de traditionele manier van werken die opgelegd is door het functioneren van een kantoor, maar de strategieën die een zelfstandige werker kiest bij het effectief inrichten van zijn werk en zijn werkdag. Kunstenaars vormen een goed voorbeeld. De patronen in hun werkgedrag zijn werkstijlen die in volledige vrijheid zijn ontwikkeld.
De werkstijl wordt enerzijds bepaald door het patroon van activiteiten, de hulpmiddelen en het takenpakket, anderzijds door de individuele invulling. Een werkstijl geeft aan hoe de werker zich gedraagt in de manier van uitvoeren van de werkprocessen en het gebruik van faciliteiten daarbij.

Werkstijlen zeggen zowel iets over de individuele invulling van een functie als over de werkpatronen van groepen. Op individueel niveau zegt een werkstijl bijvoorbeeld iets over de mate van autonomie of samenwerking, de mate van plaatsgebondenheid of mobiliteit, de mate van taakgerichtheid of relatiegerichtheid en de mate van routine of creativiteit die de uitvoering van het werk kenmerken. Op het groepsniveau zegt de werkstijl iets over binding die er binnen de groep bestaat. Werken de groepsleden bijvoorbeeld in dezelfde ruimte, op hetzelfde moment of in een bepaalde volgorde?

Regelmatig zijn de afgelopen jaren organisaties in het nieuws geweest met een innovatief kantoorconcept waarbij de vaste werkplek wordt ingeruild voor een aantal wisselend gebruikte werkplekken met verschillende specifieke functies. Hierbij werden vooral de ruimtewinst en de bereikte flexibiliteit als grote winstpunten naar voren gebracht.

De aanpassing die hierbij van de medewerkers gevraagd wordt, wordt vaak gezien als een noodzakelijk veranderproces, dat in het gunstigste geval zonder al te veel weerstand verloopt. Echte voordelen voor de medewerkers stonden nooit voorop. Maar die zijn er wel degelijk. Het kunnen ontplooien van een eigen werkstijl vertegenwoordigt een element van waarde voor de medewerker en kan tevens een bindend element vormen in de relatie met de organisatie.

De werkstijl geeft een completer beeld van de ruimtelijke patronen en de patronen in de tijd van het werk dan de begrippen functie en taak. De werkstijl geeft echter minder gedetailleerd weer wat de werkzaamheden precies inhouden. Hierdoor is de werkstijl ook minder gevoelig voor veranderingen in de functies en taken binnen een organisatie. Bovendien heeft de werkstijl oog voor de cultuur van de uitvoerders, die een constantere factor is in een organisatie dan de werkprocessen en functies. De werkstijl heeft te maken met de cultuur van een generatie en is stabieler dan de werkprocessen zelf.

Vroeger was een functie een vast patroon, waarmee je je voor langere tijd kon identificeren. Toenemende wisselingen van taken – jobrotation - maken dat de werker zijn identiteit niet legt in de inhoud van de taak maar in zijn stijl van uitvoeren. Hierin kunnen het niveau, de opgebouwde vaardigheden en de persoonlijkheid worden getoond.

Binding

Werknemers en bedrijven gaan bindingen aan met elkaar op basis van meer dan alleen de functie van het moment. De functie kan bijvoorbeeld in het perspectief van een carrière gezien worden. Maar ook de manier van werken kan van belang zijn. Hoe ligt de balans werk-privé? Kan de werknemer gemakkelijk thuis werken, zijn de werktijden flexibel, wordt hij gefaciliteerd voor telewerken? En hoe zit het met het combineren van werk en zorgtaken?
Steeds vaker wordt in personeelsadvertenties verwezen naar de life-style van de gezochte doelgroep. De werkstijl vormt de schakel tussen de cultuur van het bedrijf de life-style van de medewerker. Daarom is de werkstijl ook bij uitstek geschikt voor het managen van de relatie tussen de medewerker en de organisatie.