Reacties/ Kostprijs windmolens kunstmatig laag gehouden printlink


Gerard Ringenaldus (15 april 2009, 20:06)

Het is inderdaad een overgeschreven artikel en erg éénzijdig, helaas!

Want het doet voorkomen of deze praktijken, onjuiste uiteraard, alleen bij de windmolenbouwers voorkomen. Als je even Internet doorzoekt, blijkt dat dit probleem in de hele bouwwereld voorkomt.

Even voor de goede orde:

Voor het bouwen en verbouwen is in Nederland een bouwvergunning vereist.

Het aanvragen geschied door het invullen van een standaardformulier.

De Gemeenten heffen leges (meestal ca. 2%) aan de hand van de opgegeven aanneemsom.

Gemeentes accepteren deze opgaves zondermeer.

Uit de landelijke praktijk blijkt dat de opgegeven bouwkosten vaak te laag zijn.

Er is kennelijk (nog) geen toetsingsmethodiek aanwezig.

In dit specifieke geval, er zijn immers al eerder soort gelijke windmolens, zelfs van de zelfde firma, gebouwd elders?

Een kostenvergelijking is dan toch simpel te verkrijgen?

In dit artikel wordt over de laksheid van de Gemeentes indeze, met geen woord gerept, die de Gemeenschap, wij dus, op deze wijze ernstig schaden.

Wellicht dat het leggen van een "koppeling" tussen de eerder opgegeven aanneemsom en de kostenopgave t.b.v. de verzekering uitkomst biedt.

B.v. zoals bij belastingen gebruikelijk is: eerst een voorheffing en daarna evt. een naheffing.

Want de verzekering keert maximaal de hoogte van de bouwkosten van een object uit. (Windmolens worden verzekerd, ook de Vesta's)

Overigens zijn er al bedrijven die een toetsingsmethodiek voor realische bouwopgave hebben ontwikkeld.

Dat deze malversaties aan de kaak worden gesteld en mede hierdoor hopelijk snel worden beëindigd, staat natuurlijk buiten kijf.

Echter dit uitsluitend bij een specifieke groep neerleggen, lijkt mij niet juist. Want de lakse Gemeenteambtenaren blijven dan nog steeds buiten schot.

Marco van Kerkhoven (15 april 2009, 22:22)

Een overgeschreven artikel? Wat bedoel je daarmee, Gerard? En dat het verhaal doet voorkomen dat dit alleen bij de bouw van windmolens gebeurt, blijkt nergens uit.

De rest van je betoog kan ik niet volgen.

Gerard Ringenaldus (17 april 2009, 01:12)

Nog steeds ben ik verbaasd over het feit dat een artikel van een andere site één op één is overgenomen, zonder enige aanvulling en/of verduidelijking.

Wel wordt aan de kop van het oorspronkelijke artikel: "Gemeenten lopen bouwleges mis bij windmolens", in dit artikel meteen een conclusie verbonden,nml.: "Kostprijs windmolens kunstmatig laag gehouden".

Uit het artikel kan ik deze conclusie niet trekken.

Het enige landelijke probleem dat uit dit artikel naarvoren komt wordt door de verantwoordelijke wethouder van Rijnwoude in eigen kring gelegd, namelijk het ontbreken van specialistische kennis over windmolenbouw bij de Gemeenten.

Dezelfde wethouder overigens die er door de lokale partij GWR (Geen windmolens in Rijnwoude) er achteraf op geattendeerd werd dat de bouwkosten niet kloppen.

Dit feit alleen al betekent toch dat deze wethouder niet alleen mogelijk heeft zitten slapen, maar dat hij naast de offerte van Prodeon kennelijk geen andere had en dus ook geen vergelijkingsmateriaal. Bovendien in meerdere provincies in Nederland draaien al jarenlang windmolens en het moet toch eenvoudig zijn om daar na te gaan wat bij hun de uiteindelijke kosten waren. Maar als je dan ook nog niet weet wat er onder een windmolen wordt verstaan, b.v. met of zonder electronische inhoud enz. dan wordt het wel erg moeilijk. Wat landelijk wel waar is, dat blijkt uit de diverse berichten op internet, is dat er stelselmatig te lage opgaves van bouw- en grondkosten van allerlei objecten, waaronder ook windmolen worden gedaan. Hierbij worden percentages genoemd van 5 tot 25%. Meerdere Gemeenten zouden hierdoor op jaarbasis mogelijk enkele tonnen euro's mislopen. Uiteraard doet dit niets af aan het hetgeen gebeurde in Rijnwoude. Saillant detail hierbij is, dat deze Gemeente wel tot zeer kort geleden de hoogste bouwleges oplegde van heel Nederland. Omdat het met deze bouwleges in Nederland al enige jaren een "janboel" is, ondoorzichtig en een groot verschil in hoogte per Gemeente, heeft de Vereniging van Eigenaren dit met succes aangekaart. De 2e kamer buigt zich er binnenkort over en ook hebben zich al enkele particuliere bedrijven gemeld die toetsingsmethodieken gaan introduceren.

De conclusie lijkt mij dan ook simpel, het jarenlang stelselmatig aanleveren van te lage bouwkosten om op deze wijze minder bouwleges te betalen was vooral mogelijk door de evenzo lange incompetentie van vele Gemeenten m.b.t. deze materie.

Ik hoop dat er in het vervolg juiste opgaves van bouwkosten worden gedaan omdat de meerinkomsten van bouwleges de Gemeentenkassen ten goede komt en wellicht andere verhogingen van Gemeentebelastingen en heffingen doet voorkomen c.q. verminderen.

Als dan ook de regelgeving helderder wordt en de tarieven landelijk meer gelijk worden getrokken zal dit wellicht ook een positieve uitwerking hebben.

Robert Klep (17 april 2009, 07:46)

Gerard: het artikel is niet overgenomen, het artikel is door de auteur zelf geherpubliceerd op SYNC.nl.

Daarnaast maakt het voor de strekking van het artikel niet uit of de gemeente Rijnwoude wel of niet heeft zitten slapen, feit blijft dat uit een onderzoek is gebleken dat Prodeon en Vestas een bepaalde manier van het berekenen van de bouwkosten hanteren die inmiddels door een rechter als onvolledig verklaard is. De wethouder zou er redelijkerwijs van uit mogen kunnen gaan dat de informatie in de offerte omtrent de bouwkosten dus volledig was en conform wat volgens de rechter moet worden verrekend in de bouwkosten.

Verder lees ik in het artikel dat de gemeente wel degelijk bij andere gemeenten te rade is gegaan, maar dat daar niks is uitgekomen. Hoe dat precies zit wordt niet uitgelegd, dat is waar.

Gerard Ringenaldus (17 april 2009, 16:00)

Robert,

In het oorspronkelijke artikel stond de naam van de auteur niet vermeld. Ik betreur het misverstand hierover.

Of de beweringen van de verantwoordelijke wethouder helemaal stroken met de werkelijkheid is maar de vraag, immers:

De Gerechtelijke uitspraak (2003) moest hem bekend zijn, of behoorde hij te weten. Hij wist achteraf wel te vertellen dat de fabrikant en de bouwer van deze windmolens op de oude voet zijn doorgegaan. Bovendien zit tussen de opgegeven kosten en de uiteindelijke kosten een erg groot verschil.

Het zeer grote verschil van meerdere miljoenen euro's zou toch impliceren dat., indien dit 1e, lagere bedrag correct was, hij deze windmolens voor "een prikkie" zou hebben kunnen aanschaffen.

Dit kan toch niet anders betekenen dat deze wethouder totaal geen notie had, wat deze"apparaten"kosten en dus kennelijk geen vergelijkingmateriaal had. (geen andere offertes dus). Zijn argument: het ontbreken van specialistische kennis", is n.m.m. een zeer zwak argument.

Theo Muller (20 april 2009, 19:45)

" Volgens van Velzen is het een landelijk probleem dat het gemeenten ontbreekt aan specialistische kennis over windmolenbouw"
De heer van Velzen legt hier de vinger duidelijk op de zere plek mits hij de twee laatste woorden weglaat.
Als gevolg van Bestek '81 ontbreekt het de gemeenten meer en meer aan specialistische kennis op welk terrein dan ook.
Als gevolg daarvan moet die worden ingehuurd door de desbetreffende bestuurders die, juist vanwege dat gebrek aan specialistische kennis in eigen huis, niet over de kennis beschikken om te kunnen beoordelen of de door hen ingehuurde lieden zelf wel over de benodigde kennis beschikken dan wel gebakken lucht verkopen en dat is vragen om problemen.
Enne, mijnheer Ringenaldus, wethouders zijn door de kiezer ingehuurd om beleid te voeren op basis van een toekomstvisie en niet vanwege hun technische kennis, die voorheen bij hun ambtelijke adviseurs aanwezig was.
Deze werden in het kader van het geslaagde politieke streven naar een afslankende overheid wegbezuinigd en door 2 maal zo kostbare externe adviseurs vervangen.
Uw uitspraak: " Want de lakse gemeenteambtenaren blijven dan nog steeds buiten schot " past voplstrekt niet in het positieve beeld dat ik mij van u gevormd had.
Mijn eigen schuld en ik zal het dan ook onmiddellijk bijstellen.

Gerard Ringenaldus (20 april 2009, 21:03)

Als je miljoenen euro's uitgeeft aan gemeenschapsgeld dien je n.m.m. op de één of andere wijze vooraf kennis te vergaren d.m.v. b.v. door inschakeling van een reeds bestaand adviesburo op dit gebied. Zelf die kennis niet hebben snap ik. Maar zoals al eerder aangegeven er was kennelijk ook geen vergelijkingsmateriaal aanwezig.

Mijn punt is simpel, niet alle "schuld" aan één kant leggen.

Vergeer (20 april 2009, 22:13)

Ik wil wel een molen plaatsen (ruimte zat)

aad hagee (6 juni 2009, 17:43)

Ik begrijp dat de overheid altijd zo veel mogelijk wenst te graaien, anders kan ik bouwleges niet zien. Maar wat ik nog minder begrijp is, waarom we geen ontheffing krijgen op windmolens. De "groene" stroom wordt er alleen maar duurder van, en de subsidies die er op windmolens eventueel zit komt dan direct weer terug bij de staat. Heen en weer geschuif met geld. Zinloos en duur...

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje