Op naar de bio-based economy /reageer

Op naar de bio-based economy

Nederland moet uitgroeien tot een bio-based economie, vinden de ministers Verburg (LNV), Cramer (VROM) en Van der Hoeven. Ze stellen dat in de nota De keten sluiten (pdf), die op 8 oktober naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

De bio-economie maakt optimaal gebruik van de ketenDe bio-based economy is een economie waarin bedrijven – nationaal en internationaal – non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen. Door inzet van biomassa kan de uitstoot van broeikasgassen worden verlaagd. Ook kan de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen worden verkleind en kan gebruik van biomassa leiden tot nieuwe economische kansen.
De kennis omtrent het technisch potentieel van de bio-based economy staat nog in de kinderschoenen. Wetenschappelijk onderzoek naar een goede balans tussen de productie van voedsel, chemicaliën en bio-energie is vereist om te komen tot een duurzame bio-based economy.

Groene economie

De kansen liggen vooral in hoogwaardige toepassingen, zoals plastic gemaakt uit aardappelschillen. Daarvan kunnen vervolgens biologisch afbreekbare plantenpotten gemaakt worden.

De overheid vindt het haar taak om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de groene economie op het gebied van technologieontwikkeling, marktontwikkeling, logistiek, en de ontwikkeling van de productie van duurzame biomassa. Zij ziet hier kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Die kansen liggen vooral in hoogwaardige toepassingen zoals plastic gemaakt uit aardappelschillen. Daarvan kunnen vervolgens biologisch afbreekbare plantenpotten gemaakt worden. Verder ziet de overheid het als haar taak om mogelijke risico’s, zoals concurrentie met voedselproductie, te minimaliseren. Ook moet de biomassa die wordt gebruikt duurzaam geproduceerd zijn.

Om de doelstelling van een groene economie dichterbij te brengen is een beleidsagenda opgesteld. Die bestaat uit vier pijlers:

1. | Efficiënter gebruik van biomassa

Bioraffinage is daarvoor een sleuteltechnologie. Het behelst een technologie waarbij biomassa wordt gescheiden in verschillende fracties, die al dan niet na verdere bewerking ieder afzonderlijk een specifieke toepassing krijgen. Bioraffinage kan leiden tot duurzame coproductie van voedsel, veevoer, energie, brandstof en chemicaliën op een economisch gezonde basis met een minimale afvalproductie.

2. | Duurzame Productie Biomassa Wereldwijd

Het doel is dat de biomassa die wordt gebruikt als vervanging van fossiele grondstoffen, duurzaam wordt geproduceerd en verwerkt. Dit geldt zowel voor de inzet van biomassa uit Nederland als die vanuit het buitenland. Biomassa voor non-food toepassingen hoeft niet alleen op goede landbouwgrond te worden geproduceerd, maar kan ook op gedegradeerde en/of verzilte gronden worden geteeld. Dat biedt de mogelijkheid van grondverbetering op termijn. Onder bepaalde condities bieden de teelt en de eerste bewerking van energiegewassen ontwikkelingslanden mede daarom kansen op werk en inkomen.

3. | Productie groen gas en duurzame elektriciteit stimuleren

Het Platform Nieuw Gas heeft de ambitie geformuleerd om in 2030 20% van het aardgas te hebben vervangen door gas uit duurzame bronnen, het zogenaamde groene gas. Groen gas wordt gemaakt door gas uit biomassa op te werken tot aardgaskwaliteit. Momenteel is het mogelijk groen gas te produceren via vergisting van natuurlijke (rest)stromen. Grootschalige vergassing van biomassa is op zijn vroegst over vijf jaar operationeel. Op korte termijn kunnen eerste stappen worden gezet door de biologische vergisting van biomassa (mest, GFT, slachtafval, etc). Door dit op gang te brengen, wordt de weg bereid voor grootschaliger groengasproductie in de toekomst.

4. | Marktontwikkeling

Om de acceptatie in de markt van producten gebaseerd op groene grondstoffen te vergroten, kan de overheid een voorbeeldrol vervullen door middel van haar eigen inkoopbeleid. De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De decentrale overheden zetten in op 50%. Daarnaast wil de overheid de toepassing van innovatieve, nieuwe producten stimuleren via het programma ‘de overheid als launching customer’.

De overheidsvisie past in de EnergieTransitie en in het werkprogramma Schoon en Zuinig dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. In de EnergieTransitie werken overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s samen aan een duurzame energievoorziening door middel van zes platforms waaronder het Platform Groene Grondstoffen. De overheid heeft zich voor de visie laten inspireren door het Groenboek Energietransitie van het Platform Groene Grondstoffen.

58 miljoen extra voor landbouw

De landbouwsector krijgt in de periode 2007-2011 58 miljoen euro extra. Over aanvullende middelen voor innovatie wordt later besloten door middel van een aparte procedure in het kader van Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het ministerie van LNV heeft dit voor de groene economie begroot op 80 miljoen euro en voor de glastuinbouw op 55 miljoen euro.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Ewald Smits

Ewald Smits is journalist, media-ondernemer en co-founder van MT/Sprout.
Volg hem ook op Twitter