Vrijheid, verantwoordelijkheid en innovatie? /1 reactie

Vrijheid, verantwoordelijkheid en innovatie?

Het nieuwe minderheidskabinet in wording vindt dat innovatie voor het bedrijfsleven van vitaal belang is voor de productontwikkeling en export. Het ministerie van Economische Zaken wordt daarom omgedoopt tot ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Nederland moet concurrerender worden, schrijven VVD en CDA (en PVV). De zogenaamde ´economische topgebieden´ van Nederland (water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie) krijgen daarom een extra stimulans, staat in het vandaag verschenen regeerakkoord. Sync.nl leest mee.

De regeldruk, aanbestedingsbeleid, duurzaamheid, fiscaliteit, hoofdkantoren, exportbevordering, financiering, onderzoek en innovatie, het moet allemaal beter vindt de coalitie van VVD en CDA die een regering wil gaan vormen met de steun van de PVV. Bestaande middelen (zoals subsidies) voor export, innovatie en internationaal ondernemen worden gebundeld en gaan vooral nog naar een “Homogene groep Economische Topgebieden”. Subsidies worden alleen nog verstrekt als de effectiviteit ervan is bewezen, maar de verlaging van subsidies wordt gecompenseerd door een verlaging van de vennootschapsbelasting en meer mogelijkheden via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Deze WBSO gaat Innovatie Prestatie Contracten koppelen aan de subsidies. Het AgentschapNL kan aldus kleiner.

Nieuwe producten, technologieën en werkwijzen zorgen voor vergroting van de export en werkgelegenheid, aldus het regeerakkoord. Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wordt hierbij van groot belang geacht. De samenhang tussen kennis, wetenschap, toegepast onderzoek en innovatiebeleid moet beter. Wie subsidies aanvraagt voor innovatieprojecten zal die op termijn moeten gaan terugbetalen.

Het is voor de economische ontwikkeling en innovatie belangrijk dat bedrijven geclusterd kunnen opereren, vindt de toekomstige regering. Clusters als Greenports, waaronder de Greenports Venlo, Westland en de Bollenstreek Brainport Zuid-Oost Nederland, de Food Valley in Wageningen, de Maintenance Valley in Midden- en West Brabant, de Energy Valley in Groningen, de nanotechnologie in Twente en Delft, de Zuidas in Amsterdam, Schiphol en de haven van Rotterdam krijgen maximale steun. Maar het regionaal economisch beleid van de rijksoverheid wordt geschrapt en gedecentraliseerd.

Kernenergie

Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen. De energiezekerheid moet daarom worden vergroot. De Europese doelen voor een duurzame energievoorziening zijn ook de Nederlandse doelen, dat betekent 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020. Om die CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden dan ook op voorhand toegekend.

Algehele energiebesparing moet tot standkomen door betere samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, ondernemingszin bij de ontwikkeling en export van nieuwe producten. Het kabinet wil meer onderzoek naar nieuwe energiebronnen. De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden, maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling. De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen meebetaalt aan een duurzamere energievoorziening.

Reageren via Facebook

Over Marco van Kerkhoven

Marco van Kerkhoven is bioloog, journalist en onderzoeker bij het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar nieuwe media businessmodellen.